maandag, oktober 21, 2019
 • foto1.jpg
 • foto2-1.jpg
 • foto2.jpg
 • foto3-3.jpg
 • foto4-1.jpg
 • foto5.jpg

Voorwaarden Studio Valthermond 2013

 1. De huurprijzen van de apparatuur worden berekend per stuk c.q. set per dag ( 24 uur).

 2. Er wordt een legitimatie gevraagd. (I.D.kaart, paspoort of rijbewijs) De huursom dient contant bij afgifte van de goederen te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen in het contract.

 3. De teruggave van de apparatuur dient voor het einde van de huurperiode te geschieden, met inachtneming van de in deze verhuurvoorwaarden vermelde tijden en of afspraken.

  a. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de huurder tot op de dag van teruggave een vergoeding schuldig van 100% van het huurtarief per 24 uur voor de betrokken apparatuur, een en ander onverminderd met eisen voor schadevergoeding en/of kosten voor het (laten) terughalen van de apparatuur.

 4. Bij overschrijding van de huurperiode, glasbreuk van lampen en lenzen, schade aan of zoekraken van onderdelen, is Studio Valthermond gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten op de huurder te verhalen.

 5. Het is niet toegestaan om gehuurde goederen door te verhuren aan derde zonder schriftelijke toestemming van Studio Valthermond tenzij anders overeengekomen met verhuurder.

 6. Studio Valthermond is niet aansprakelijk voor enige schade aan of zoekraken van de verhuurde apparatuur in de overeengekomen huurperiode, deze komt geheel ten laste van de huurder, huurder is dus aansprakelijk voor schade aan apparatuur.

 7. De huurder is gehouden Studio Valthermond schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle vorderingen welke derden tegen Studio Valthermond aanhangig mochten maken, ter zake van door gehuurde apparatuur veroorzaakte schade of inbeslagname.

 8. Annulering dient 48 uur voor de dag van verhuur bekend gemaakt te worden aan Studio Valthermond. Hierna is de huurder voor 80% aansprakelijk voor betaling van de huursom voor de geboekte apparatuur.

 9. Studio Valthermond zal bij het niet naleven van de in het contract vermelde voorwaarden, de te leveren apparatuur niet plaatsen, totdat hieraan wel is voldaan.

 10. Lampenrisico: doorgebrande lampen worden, indien bij de verhuurder ingeleverd, niet in rekening gebracht. Voor niet ingeleverde lampen zullen vervangingskosten aan de huurder in rekening worden gebracht.

 11. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die door huurder, diens personeel, relaties of bezoekers veroorzaakt is. Dit geldt ook ten aanzien van eventuele schade die de huurder lijdt doordat de gehuurde apparatuur uitvalt of niet deugdelijk werkt door welke oorzaak dan ook.

 12. Alle prijzen zijn exclusief BTW (prijswijzigingen/typefouten voorbehouden)

 13. Bovengenoemde verhuurvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK te onder nummer

 14. Betaling: Per bank (voor nieuwe klanten altijd vooraf) - Contant - Rembours - Franco (boven ! 250,- en alleen voor vaste klanten)